(†) Înălţarea Sfintei Cruci; Sf. Părinţi cei de la al VI-lea Sinod Ecumenic (680)

tuesday14sepDivine Liturgy ✟(†) Înălţarea Sfintei Cruci; Sf. Părinţi cei de la al VI-lea Sinod Ecumenic (680)Sf. Mc. Macarie, ucenicul Patriarhului Nifon; Sf. Ier. Maternie de Köln, GermaniaFasting ruleFast Day (Wine and Oil Allowed)I Corinteni 1, 18-24Ioan 12:28-36; Ioan 19, 6-11, 13-20, 25-28, 30-35

Saints, Feasts, and Readings

14/09/2021

Sfinți și sărbători: (†) Înălţarea Sfintei Cruci; Sf. Mc. Teoclit; Sf. Mc. Valerian, pruncul (sec. III); Sf. Mc. Ceralie, soldatul, şi Salustia, soţia sa, de la Roma (sec. III); Sf. Mc. Crescent, pruncul, fiul sfintei Eftimia, de la Roma, sub Diocleţian (303); Sf. Mc. Felix şi cei împreună cu dânsul, din Toscana; Sf. Mc. Crescenţiu, de la Roma; Sf. Mc. Hrisogon, de la Aquileia; Sf. Mc. Papa, din Licaonia (310); Sf. Ier. Maternie, episcop de Köln, în Germania (330); Sf. Plachidia, împărăteasă, soţia împăratului Teodosie cel Mare (sec. IV); Adormirea Sf. Ier. Ioan Gură de Aur, arhiepiscopul Constantinopolului (407); Sf. Părinţi cei de la al VI-lea Sinod Ecumenic (680); Sf. Cuv. Nou Mc. Macariel, de la Tesalonic (1525). Sfântul Nou-Mucenic Macarie, ucenicul Patriarhului Nifon;

Zi de post cu dezlegare la vin și untdelemn

Utrenie Ev.: Ioan 12:28-36
Zis-a Domnul : Părinte, preamăreşte numele Tău. Atunci a venit glas din cer : L-am preamărit şi iarăşi Îl voi preamări. Iar poporul, care era de faţă şi auzea, zicea : a fost tunet ! Alţii ziceau : a vorbit cu Dânsul un înger. Iisus a răspuns şi a zis : nu pentru Mine a venit glasul acesta, ci pentru voi. Acum este judecata acestei lumi; acum stăpânitorul acestei lumi va fi izgonit afară. Iar Eu, când voi fi înălţat de pe pământ, pe toţi îi voi trage la Mine. Iar aceasta o zicea, arătând cu ce moarte avea să moară. Atunci mulţimea I-a răspuns : noi am auzit din lege că Hristos rămâne în veci, deci cum zici Tu că trebuie să fie înălţat Fiul Omului ? Cine este Acesta, Fiul Omului ? Atunci Iisus a zis către ei : puţină vreme mai este Lumina la voi. Umblaţi până când aveţi Lumina, ca să nu vă cuprindă întunericul; căci cel care umblă pe întuneric nu ştie unde merge. Până când aveţi Lumina, credeţi în Lumină, ca să fiţi fiii Luminii.

Ap. I Corinteni 1, 18-24
Fraţilor, cuvântul crucii, pentru cei ce pier, este nebunie; iar pentru noi, cei ce ne mântuim, este puterea lui Dumnezeu. Că scris este: «Pierde-voi înţelepciunea înţelepţilor şi ştiinţa celor învăţaţi o voi nimici». Unde este înţeleptul? Unde e cărturarul? Unde e cercetătorul acestui veac? Oare n-a dovedit Dumnezeu nebună înţelepciunea lumii acesteia? Că, de vreme ce întru înţelepciunea lui Dumnezeu lumea n-a cunoscut prin înţelepciune pe Dumnezeu, a binevoit Dumnezeu să mântuiască pe cei ce cred prin nebunia propovăduirii. Fiindcă şi iudeii cer semne, iar elinii caută înţelepciune, însă noi pro-povăduim pe Hristos Cel răstignit: pentru iudei, sminteală; pentru păgâni, nebunie; dar pentru cei chemaţi, şi dintre iudei şi dintre elini: pe Hristos, puterea lui Dumnezeu şi înţelepciunea lui Dumnezeu.

Ev. Ioan 19, 6-11, 13-20, 25-28, 30-35
În vremea aceea s-au sfătuit arhiereii şi bătrânii poporului împotriva lui Iisus, ca să-L omoare, şi L-au dus la Pilat, zicând: Răstigneşte-L! Răstigneşte-L! Zis-a lor Pilat: Luaţi-L voi şi răstigniţi-L, căci eu nu-I găsesc nici o vină! Iudeii i-au răspuns: Noi avem Lege şi, după Legea noastră, El trebuie să moară, că S-a făcut pe Sine Fiu al lui Dumnezeu. Deci, când a auzit Pilat acest cuvânt, mai mult s-a temut. Şi a intrat iarăşi în pretoriu şi I-a zis lui Iisus: De unde eşti Tu? Iar Iisus nu i-a dat niciun răspuns. Deci, Pilat I-a zis: Mie nu-mi vorbeşti? Nu ştii că am putere să Te eliberez şi putere am să Te răstignesc? Iisus a răspuns: N-ai avea nicio putere asupra Mea, dacă nu ţi-ar fi fost dat ţie de sus. De aceea, cel ce M-a predat ţie mai mare păcat are. Deci Pilat, auzind cuvintele acestea, L-a dus afară pe Iisus şi a şezut pe scaunul de judecată, în locul numit «pardosit cu pietre», iar evreieşte Gabbata. Şi era Vinerea Paştilor, cam la ceasul al şaselea, iar Pilat a zis iudeilor: Iată, Împăratul vostru! Deci au strigat aceia: la-L! la-L! Răstigneşte-L! Pilat le-a zis: Să răstignesc pe Împăratul vostru? Arhiereii au răspuns: Nu avem împărat decât pe Cezarul. Atunci L-a dat lor, ca să-L răstignească. Şi ei au luat pe Iisus şi L-au dus ca să fie răstignit. Şi, ducându-Şi Crucea, a ieşit la locul ce se cheamă «al Căpăţânii», care evreieşte se zice Golgota, unde L-au răstignit; şi împreună cu El au răstignit pe alţi doi, de o parte şi de alta, iar în mijloc pe Iisus. Iar Pilat a scris o tăbliţă şi a pus-o deasupra Crucii. Şi era scris: Iisus Nazarineanul, Împăratul iudeilor. Deci, mulţi dintre iudei au citit această tăbliţă, căci locul unde a fost răstignit Iisus era aproape de cetate. Şi era scris evreieşte, latineşte şi greceşte. Şi stăteau lângă Crucea Iui Iisus: Mama Sa şi sora Mamei Sale, Maria Iui Cleopa şi Maria Magdalena. Deci Iisus, văzând pe Mama Sa şi pe ucenicul pe care îl iubea stând alături, a zis Mamei Sale: Femeie, iată fiul tău! Apoi a zis ucenicului: Iată, Mama ta! Şi, din ceasul acela, ucenicul a luat-o la sine. După aceea, ştiind Iisus că acum toate s-au săvârşit, plecându-Şi capul, Şi-a dat duhul. Deci iudeii, fiindcă era vineri, ca să nu rămână trupurile sâmbăta pe Cruce, căci era mare ziua sâmbetei aceleia, au rugat pe Pilat să le zdrobească fluierele picioarelor şi să-i ridice. Deci, au venit ostaşii şi au zdrobit fluierele picioarelor celui dintâi şi ale celuilalt care era răstignit împreună cu el. Dar, venind la Iisus, dacă au văzut că deja murise, nu l-au zdrobit fluierele picioarelor, ci unul dintre ostași cu sulița a împuns coasta Lui și îndată au ieșit sânge și apă. Și cel ce a văzut a mărturisit și este adevărată mărturia lui.

more